Door op “Accepteer” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

bijgewerkt januari 2023

1)    De algemene voorwaarden zijn bepaald door Bloch Transport (KBO: 0778.428.661). Later ook genoemd ons/wij. Door beroep te doen op onze diensten verklaart u kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

2)    Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden is onderworpen aan de bepalingen opgetekend in het CMR-verdrag (internationale conventie ondertekend te Genève op 19 mei 1956) en de wet betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 15 juli 2013). Bloch Transport kan in geval van schade enkel verantwoordelijk gehouden worden conform de bepalingen vastgelegd in het CMR-verdrag.

3)    Opdrachten dienen steeds zo volledig mogelijk omschreven te worden. Hierbij moet op zijn minst de volgende informatie worden opgenomen: omschrijving van de aard en de gewenste behandeling van de goederen, adresgegevens nodig voor laden en lossen, gewicht, aantal collo, afmetingen, gewenste datum en tijdstip van laden en lossen. De afzender is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan correct verleende informatie.

4)    De afzender is verantwoordelijk voor het leveren van de goederen in een gepaste verpakking. Dat wil zeggen, een verpakking die de goederen de nodige bescherming biedt tegen potentiële transportrisico’s en de kwaliteit van de goederen waarborgt. De afzender is ervoor verantwoordelijk dat de goederen de correcte begeleidende documenten meekrijgen.

5)    Bloch Transport biedt het transport aan van ADR goederen. De afzender is steeds verantwoordelijk voor het correct verpakken en markeren van deze goederen en het meeleveren van de benodigde documenten. Bloch Transport zal ADR goederen klasse 1 (ontplofbare stoffen) en klasse 7 (radioactieve stoffen) ten alle tijden weigeren.

6)    Bloch Transport heeft steeds het recht een ander voertuigtype te kiezen indien de goederen een anders dan afgesproken afmeting of gewicht hebben. Bloch Transport heeft het recht een overeenkomst eenzijdig te verbreken indien buiten gemaakte afspraken om blijkt dat de goederen te zwaar of te volumineus zijn voor ons aanbod. Wij hebben steeds het recht de reeds gepresteerde werktijd te facturen aan de klant.

7)    Bloch Transport is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet verantwoordelijk voor het laden en/of lossen van goederen. Bloch Transport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade gedaan tijdens het laden en/of lossen van de goederen.

8)    Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Iedere vertraging zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% over het openstaande bedrag per maand meebrengen voor de klant. Indien u na het zenden van een aanmaning in gebreke blijft zal het factuurbedrag nogmaals verhoogd worden met 10%, met een minimum van €50.

9)   Klachten over een factuur dienen uiterlijk tien dagen na ontvangst van het document door ons schriftelijk ontvangen te zijn. Een klacht die buiten deze termijn wordt geformuleerd of onvoldoende specificaties geeft zal door ons niet worden aangenomen en als zodanig geen enkele rechtskracht bezitten.

10)   De contractuele relatie tussen partijen is steeds onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

11)   Een klant die niet tevreden is over de manier waarop een klacht door ons werd behandeld, of het resultaat ervan, kan zich steeds wenden tot de ombudsdienst voor de postsector:
Koningstraat 97 bus 15, 1000 Brussel / info@omps.be / www.omps.be.